Cùng với sự phát triễn của xã hội, dười như, mọi thủ tục cá nhân, những thông tin thiết yếu của mỗi con người đều phải có thông tin liên lạc. Mà con đường liên lạc ngắn nhất, nhanh nhất và đơn giản nhất là qua các phương tiện