Nước ta đang trong thời kì chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp làm chủ đạo chuyển sang công nghiệp và dịch vụ. Nhóm ngành công nghiệp và dịch vụ đang ngày càng phát triển với sự đẩy mạnh thông thương hàng hóa giữa các quốc gia,