Nhật ký của nhóm tùy tùng đã cho thấy sự quan tâm Cáp HDMI thường xuyên bộ chia máy in cổng usb của Andrea đến hành động chính trị. Sự bất mãn với cách tra sơ qua một cách thụ động khi lịch sử tiến triển cùng với con